Ziggo TV-kanaal 43

De website van ORVA is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het zijn dat er onjuistheden op de website staan. ORVA noch de webmaster noch elke andere participerende partij aanvaarden aansprakelijkheid voor welke schade dan ook direct of indirect voortvloeiend uit informatie of andere gegevens op deze website. Dit alles in de breedste zin van het woord. Het bezoeken van deze site gebeurt volledig voor eigen rekening en risico van de website-bezoeker.
ORVA heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. ORVA staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.
ORVA noch een andere partij aanvaarden aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Verwijzingen en links naar andere websites zijn opgenomen ter informatie.

Deze website en de inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze website of delen ervan te verveelvoudigen, te gebruiken, verkopen, verhuren of anderszins zonder schriftelijke toestemming van ORVA. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld.

LiveROS     LiveJBZ     Facebook 50